KATWIGA-JALFARO-14052005-IMG0004

Jalfaro von Katwiga